REGULAMIN PROJEKTU„MIŚ KULECZKA”

logo miś

§ 1

 1. Regulamin dotyczy Szkoły Rodzenia „MIŚ KULECZKA” oraz warsztatów rozwojowych dla rodziców, zwanych dalej „Projektem MIŚ KULECZKA”.

2. Projekt „MIŚ KULECZKA” realizowany jest przez Mariusza Cołta (Hogan Mariusz Cołta ul. Bałtycka 180 lok. U1, 40-778 Katowice, NIP: 954-235-77-89, telefon: 601-558-953, poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.miskuleczka.pl), zwanego dalej „Przedsiębiorcą”.

3. Program zajęć realizowanych w ramach Projektu „MIŚ KULECZKA” znajduje się na stronie internetowej Przedsiębiorcy.

4. Po ukończeniu edukacji w ramach Projektu „MIŚ KULECZKA” Klienci na życzenie otrzymują dyplomy potwierdzające wzięcie w nim udziału.

5. Zajęcia realizowane w ramach Projektu „MIŚ KULECZKA” , a także wszelkie informacje na stronie miskuleczka.pl nie stanowią usługi medycznej.

 § 2

1. W celu wzięcia udziału w Projekcie „MIŚ KULECZKA” Klient zobowiązany jest dokonać rezerwacji telefonicznej, zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej lub w korespondencji elektronicznej, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy oprawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.), zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz dokonać zapłaty ceny za udział w Projekcie „MIŚ KULECZKA”.

2. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto. Płatność jest dokonywana z góry i winna zostać zrealizowana w terminie 2 dni od daty dokonania rezerwacji telefonicznej poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Przedsiębiorcę. Cena obejmuje koszt udziału w Projekcie „MIŚ KULECZKA”

3. Przedsiębiorca po zrealizowaniu warunków wskazanych w ust. 1 potwierdzi Klientowi zawarcie umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Klient dokonując rezerwacji telefonicznej może wedle swojego wyboru wybrać otrzymanie faktury w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres poczty elektronicznej lub w wersji papierowej doręczonej na adres swojego zamieszkania.

 § 3

1. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta informacji potwierdzającej zawarcie umowy cywilnoprawnej zostaną potwierdzone poniższe dane (potwierdzenie nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej) dotyczące:

a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;

b) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie Przedsiębiorcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Przedsiębiorcą;

d) łącznej cenie;

e) sposobie i terminie zapłaty;

f) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

g) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 i następnych ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.);

h) obowiązku Przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

i) minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy;

j) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 § 4

1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 z późn. zm.) Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli o odstąpieniu od zawartej umowy cywilnoprawnej na adres Przedsiębiorcy przed jego upływem. Fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez wysłanie stosownego informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie potwierdzony Klientowi.

2. Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy cywilnoprawnej, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny nastąpi nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę od Klienta oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy zapłacie ceny przez Klienta, albo na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 § 5

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Przedsiębiorcy lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny lub uprawnienie wzięcia udziału w innych zajęciach organizowanych przez Przedsiębiorcę.

 § 6

1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 lub w przypadku nie wzięcia udziału Klienta w zajęciach, Klientowi przysługuje zwrot ceny, pomniejszonej o koszty organizacji zajęć wynoszące 80% ceny.

2. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych (w szczególności choroba Klienta), które mają miejsce po rozpoczęciu zajęć cena nie będzie zwracana, ale Przedsiębiorca dopuszcza możliwość uczestniczenia w zajęciach w innym terminie lub w innych warsztatach.

 § 7

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i miejsca zajęć, w sytuacji nadzwyczajnej (w szczególności choroba prowadzącego zajęcia lub brak dostępności sali).

2. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo zmiany prowadzącego zajęcia, jeżeli wynika to z sytuacji nadzwyczajnej (w szczególności choroba prowadzącego zajęcia).

3. W sytuacji, gdy dojdzie do odwołania zajęć, Przedsiębiorca według wyboru Klienta dokona zwrotu Klientowi całej ceny lub zapewni Klientowi udział w zajęciach organizowanych przez Przedsiębiorcę w innych terminach lub w innych zajęciach.

 § 8

Uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich może mieć miejsce wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów (rodziców lub opiekunów prawnych) oraz za zgodą Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osoby niepełnoletniej, jej rodziców lub opiekunów prawnych, a także wobec osób trzecich z tytułu szkody wyrządzonej przez osobę niepełnoletnią podczas zajęć. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do opieki nad nim oraz ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy oraz osób trzecich za szkody wyrządzone przez osobę niepełnoletnią.

 § 9

Przedsiębiorca zapewnia Klientom komplet materiałów szkoleniowych, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest zabronione. Zajęcia oraz materiały szkoleniowe objęte są majątkowymi oraz osobistymi prawami autorskimi. W związku z powyższym zakazane jest dokonywanie nagrań, zdjęć lub kopiowanie materiałów szkoleniowych w części lub w całości bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy.

 § 10

Przedsiębiorca może za zgodą Klienta rozpowszechniać wizerunek Klienta w celach informacyjnych oraz promocyjnych, poprzez w szczególności rozpowszechnianie wizerunku Klienta wraz z opisem w materiałach promocyjnych, informacyjnych, w tym w szczególności na portalach internetowych prowadzonych przez Przedsiębiorcę.

 § 11

W razie sporów Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 § 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

(formularz ten należy wypełnić, podpisać i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej ………………………………):

"Oświadczenie o odstąpieniu od umowy"

- Ja / My (………………………………) niniejszym informuję / informujemy o moim / naszym odstąpieniu od umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem było wzięcie udziału w Projekcie „MIŚ KULECZKA”;

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………;

- Adres konsumenta(-ów): ………………………………;

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);

- Data.

 
\