REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH organizowanych przez lub dla Świadome Rodzicielstwo MIŚ KULECZKA

 

§1

 

1. Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka to projekt obejmujący w swym zamierzeniu Rodzinę oraz relacje wewnątrz rodziny. Prowadzimy szereg działań o charakterze edukacyjnym w tym Szkoła Rodzenia, Szkoła Taty, coaching rodzicielski i relacji, kursy pierwszej pomocy wobec dzieci i niemowląt.

2. Projekt Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka realizowany jest przez HOGAN Mariusz Cołta 40- 013 Katowice, ul. Staromiejska 6/10d, Tel. 601 55 89 53,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dla Projektu Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka prowadzona jest strona internetowa www.miskuleczka.pl, natomiast usługi świadczone przez HOGAN Mariusz Cołta nie są świadczone drogą elektroniczna ani za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Portal www.miskuleczka.pl prezentuje zakres świadczonych usług oraz treści marketingowe i informacyjne itp.

§2

 

Zapisy na zajęcia odbywają się e-mailowo lub telefonicznie (wstępna rekrutacja), celem uczestniczenia w zajęciach należy wnieść stosowną opłatę oraz wypełnić formularz uczestnictwa na zajęciach. Formularz uczestnictwa zawiera dane, które uczestnik podaje dobrowolnie i które są przetwarzane w celu wykonania usługi. Wszelkie zbierane dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności przetwarzania danych osobowych. Umowa z klientem zawierana jest w dniu zaksięgowania płatności za wybrany przez Uczestnika kurs. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

§3

 

Zajęcia prowadzone przez HOGAN Mariusz Cołta w ramach projektu Świadomego Rodzicielstwa Miś Kuleczka odbywają się zgodnie z informacją w tym temacie, zamieszczoną na stronie www.miskuleczka.pl, w materiałach marketingowych, informacyjnych i reklamowych. Szczegóły udzielane są na życzenie klienta w formie telefonicznej bądź mailowej.

§4

 

Uczestnictwo osób niepełnoletnich może mieć miejsce wyłącznie pod kontrolą pełnoletnich osób dorosłych – opiekunów (rodzic, opiekun prawny) i za zgodą firmy Hogan Mariusz Cołta. HOGAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec dziecka lub jej rodziców/opiekunów, a także wobec osób trzecich z tytułu szkody wyrządzonej przez dziecko podczas zajęć i podczas obecności dziecka w miejscu prowadzonych przez HOGAN zajęć. Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do opieki podczas zajęć i ponosi wszelką odpowiedzialność wobec HOGAN oraz osób trzecich za szkody wyrządzone przez małoletniego.

§5

 

Na zajęcia w Szkole Rodzenia zapraszamy Panie w dogodnym dla siebie tygodniu ciąży wraz z osobą towarzyszącą (np. mąż, partner, mama, przyjaciółka, siostra, doula). Zalecany jest wygodny niekrępujący ruchów strój (nie musi być sportowy, ale swobodny).

§6

 

Po ukończeniu kursu szkoły rodzenia Miś Kuleczka uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Szkoły rodzenia, a po ukończeniu pozostałych kursów uczestnicy mogą otrzymać na życzenie zaświadczenie o udziale w kursie.

§7

 

1. Koszt uczestnictwa jest zróżnicowany – zależnie od Szkolenia czy innego kursu organizowanego w ramach projektu Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka.

2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenia. Nie obejmują kosztów zakwaterowania.

3. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

4. Niedokonanie opłaty za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym szkoleniu.

5. Płatności za szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem przelewu bankowego lub w formie gotówkowej.

6. Opłatę za uczestnictwo należy przelać w terminie 3 dni roboczych na rachunek bankowy numer 07 1140 2004 0000 3402 6933 7613. Dane do przelewu: Hogan Mariusz Cołta, ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice (z dopiskiem: imię i nazwisko, opłata za szkołę rodzenia/inny kurs - nazwa – data cyklu).

§8

 

Rezygnacja z zajęć prowadzonych przez HOGAN Mariusz Cołta w ramach projektu Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić mailowo. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, uczestnik musi poinformować HOGAN Mariusz Cołta o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru jednak nie jest obowiązkowe.

2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy uczestnikowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. W przypadku otrzymania przez HOGAN Mariusz Cołta oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (prawo odstąpienia) uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty w wysokości 30 %.

4. W przypadku sytuacji losowych (choroba czy inne okoliczności), które mają miejsce po rozpoczęciu kursu opłata nie będzie zwracana, ale jest możliwość uczestniczenia w zajęciach w innym terminie.

§9

 

1. HOGAN Mariusz Cołta zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i miejsca zajęć jeśli wynika to z czynników obiektywnych (np. choroba, sytuacje losowe, brak wystarczającej ilości uczestników).

2. Świadome Rodzicielstwo Miś Kuleczka nie odpowiada za nagłą zmianę prowadzącego zajęcia szkoły rodzenia lub innych, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. HOGAN w takiej sytuacji, w miarę możliwości zapewnia uczestnikom zastępstwo, a tematyka zajęć pozostaje bez zmian, bądź w przypadku niemożności zapewnienia zastępstwa oferuje inny termin szkolenia.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez HOGAN Mariusz Cołta, według wyboru uczestnika, HOGAN zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

§10

 

1. HOGAN zobowiązuje się zapewnić uczestnikom organizowanych przez siebie odpłatnie kursów materiały dydaktyczne, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Kopiowanie i ich rozpowszechnianie jest zabronione.

2. Wszystkie szkolenia dostępne w HOGAN Mariusz Cołta są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

§11

 

HOGAN za dobrowolną zgodą uczestników wykonuje zdjęcia podczas kursów/zajęć, które potem mogą zostać wykorzystane w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych HOGAN, na facebooku lub na stronie www.miskuleczka.pl. Uczestnik ma prawo odmówić sporządzania fotografii i wykorzystanie jego wizerunku podczas podpisywania formularza rejestracyjnego, a także cofnąć zgodę zgodnie z rozporządzeniem RODO. Dane są przetwarzane zgodnie z polityka prywatności przetwarzania danych osobowych.

§12

 

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do HOGAN Mariusz Cołta najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

§13

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

 

W razie sporów uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§15

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018r. i zastępuje obowiązujący poprzednio regulamin zamieszczony na www.miskuleczka.pl

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: HOGAN Mariusz Cołta z siedzibą w Katowicach (40-013), ul. Staromiejska 6/10d

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie

następującej usługi(*)_____________________________________________

Data zawarcia umowy________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
\